Om oss-slider

Om oss

Gambiagrupperna är en svensk, partipolitiskt och religiöst obunden, organisation som arbetar för rättvis och hållbar utveckling i Gambia sedan drygt 30 år. Gambia är ett av världens fattigaste länder som saknar naturresurser och analfabetismen är utbredd, landsbygden är särskilt utsatt. Genom utbildningsinsatser och genom att stärka det civila samhället arbetar organisationen för att minska fattigdomen och skapa förutsättningar för hjälp till självhjälp.

I Sverige består Gambiagrupperna av 16 engagerade medlemsgrupper som samlar in pengar till verksamheten (egeninsats). Verksamheten leds av Samordningsgruppen (SOG) som utses av det årliga Samrådsmötet.

I Gambia samarbetar Gambiagrupperna från och med januari 2013 med organisationen Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG). Organisationerna var tidigare en organisation och efter flera års kapacitetsutveckling kunde FIOHTG bli en egen lokal organisation (LEO) i Gambia. Hjälpinsatserna utförs i de utvalda byarna av de tre enheterna Byutveckling, Skolutveckling och Byggenheten.

 Om oss

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen och de 17 utvecklingsmålen ligger till grund för Gambiagruppernas policy och verksamhet. Utvecklingsmålen syftar bland annat till att utplåna fattigdom och svält, uppnå bättre hälsa och levnadsförhållanden, att uppnå ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och att alla barn skall ha tillgång till full grundskoleutbildning. Som en röd tråd i Gambiagruppernas verksamhet löper arbetet med miljöförbättringar för att nå en hållbar utveckling.

Hela Gambiagruppernas policy finns att läsa i underrubriken Dokument under huvudrubriken Om oss. Under samma huvudrubrik kan man hitta följande delar ur policyn:

Uppförandekod
Antikorruptionspolicy
Under huvudrubriken Stöd oss, kan man hitta följande del av policyn:
Riktlinjer för insamlingsarbete

Gambiagrupperna i kort

Gambiagrupperna arbetar, som namnet antyder, i det lilla västafrikanska landet Gambia. Organisationen är också verksam i Sverige med informations-, opinions- och påverkansarbete kring globala frågor i allmänhet och Gambia i synnerhet. Organisationen bildades 1978, efter att ett flertal olika grupper i Sverige gått samman. Sedan 1993 är Gambiagrupperna årsbidragsmottagare hos Sida.

I Gambia går verksamheten under namnet Future in Our Hands (FIOH).