Gambiagruppernas SamOrdningsGrupp (SOG)

Samordningsgruppen är Gambiagruppernas styrelse och väljs på Samrådsmötet, som är Gambiagruppernas högsta beslutande organ. SOG består av sju ordinarie ledamöter och minst tre ersättare. SOG sammanträder sex gånger per år och kan kallas in vid fler tillfällen om behov finnes. Vid akuta ärenden kan arbetsutskottet (AU) fatta beslut till dess att SOG kan mötas.

OrdförandeKristina Lundahl

Kristina är utbildad Lågstadielärare, SFI-lärare och dyslexi-utredare. Hon har i Sverige arbetat som lågstadielärare, SFI-lärare och dyslexiutredare. I Gambia var hon programkoordinator för lärarfortbildning och Gambiagruppernas platschef fram till 2015. Hon har varit aktiv i Rädda Barnen på regionnivå och är medlem i Karlskoga lokalgrupp och medlem i SOG sedan 2015. Kristina är ansvarig utgivare för hemsidan.

Vice ordförande – Siv Kanon

Siv är utbildad ämneslärare i historia, religion och samhällskunskap. Hon har arbetat som högstadielärare i Karlskoga och haft fackliga uppdrag. Siv är medlem i Karlskoga Gambiagrupp och var tidigare ordförande i SOG i många år och är vice ordförande i SOG sedan 2017.

Sekreterare – Mats Nydahl

Mats är fil mag inom språkområdet och har journalistexamen. Han har arbetat som journalist och arbetar med olika typer av volontärarbete. Han är aktiv inom Gambiagrupperna sedan 2013 och ordförande i Västerås Gambiagrupp. Medlem i SOG sedan 2015.

Vice sekreterare – Ingrid Österberg

Ingrid är säkerhetsadministratör på ett internationellt järnvägsföretag och har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har mycket goda erfarenheter inom kvalitets- och revisionsarbete. Hon valdes in i SOG 2017. Ingrid är även webmaster för hemsidan.

Kassör – Lennart Andersson

Lennart är högskoleekonom och har arbetat som, lärare, ekonom, controller och konsult sedan 1970 i olika företag och organisationer. Lennart har bland annat varit verksam i Förbundet Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan, My Right (SHIA), We Effect, Forum Syd och AWEPA (Amsterdam).

Ledamot – Lars-Göran Wärn

Lars-Göran är tandläkare och har arbetat som tandläkare i Sverige och haft tandläkarpraktik i Gambia. Han har varit Gambia många gånger och är medlem i Gambiagruppen Afrikaada Teeth Savers. Medlem i SOG sedan 2015.

Ledamot – Anthonia Zachari

Anthonia har en masterexamen inom Internationella Relationer och kandidatexamen i Mänskliga Rättigheter. Hon arbetar som projektledare på A Non Smoking Generation och har varit aktiv inom Svenska FN-förbundet. Våren 2016 praktiserade hon på Gambiagruppernas partnerorganisations kontor i Gambia och har sedan dess arbetat med både hemsidan och praktikantverksamheten. Hon valdes in i SOG 2017 och är webbredaktör för hemsidan.

Ersättare – Robert Alexandersson

Robert Arbetar som handläggare på Migrationsverket i Göteborg. Han har en magister i Freds- och konfliktstudier från The University of Sydney. Robert praktiserade på Gambiagruppernas partnerorganisations kontor i Gambia under perioden september 2016 – februari 2017. Han är ersättare i SOG sedan 2017.

Ersättare – Catarina Antikainen

Catarina är utbildad geovetare och engagerad i frågor som rör miljö- och mänskliga rättigheter genom bland andra FIAN Sverige och tidigare Fältbiologerna. Våren 2017 praktiserade hon på Gambiagruppernas partnerorganisations kontor i Gambia och valdes sedan in i SOG under 2018. Hon är samordnare för miljögruppen och kontaktperson för Helsingegruppen.

Ersättare – Amalia Wärn

Amalia arbetar som legitimerad biomedicinsk analytiker och har en pågående master i hälsoekonomi, policy och management. Hon är medlem i lokalgruppen Stockholm och blev invald i styrelsen år 2018.

Ersättare – Märtha Lundqvist

Märta är barnsjuksköterska och jobbar som verksamhetschef/biträdande områdeschef inom
Region Örebro län. Hon har varit aktiv i kyrka som ung, lett barngrupper, varit med i kör, scoutledare, varit i med i styrelsen för en ideellt driven förskola. Sedan 2017 är Märtha ersättare i SOG.