Gambiagruppernas policy för att motverka korruption

Beslutad av: Årsmötet/Samrådsmötet
Beslutad när: 2013-09-08
Giltighetstid: Samrådsmötet 2020
Ansvarig: Samrådsgruppen
Publiceras: Webben

Bakgrund

Med korruption avser Gambiagrupperna när någon – organisation, institution, företag eller individ – tillförskansar sig otillbörlig vinning genom sin ställning. Ordet vinning ska här ses i bred bemärkelse, som inkluderar såväl ekonomiska som andra typer av fördelar (inflytande, status etcetera.)

I begreppet korruption ingår sådana företeelser som mutor och bestickning, utpressning, favorisering och nepotism, jäv, svindleri och förskingring. Korruption är en form av maktmissbruk. Korruption är ett viktigt hinder för länders utveckling och är en i högsta grad bidragande orsak till orättvis resursfördelning i många länder.

Korruption hindrar även utvecklingen av en fungerande demokrati och gör stat och samhälle ineffektivt. Samtidigt bidrar dåligt utvecklade demokratiska institutioner och bristande demokratisk kultur till att korruptionen tillåts breda ut sig.

Korruption inom utvecklingssamarbete gör biståndet mindre effektivt och leder till att fattiga människor inte nås av verksamheten.

Att motverka korruption i samhället såväl som inom utvecklingssamarbetet är en viktig byggsten i arbetet för en rättvis och hållbar värld.

Korruption bryter mot grundläggande värden för Gambiagrupperna, såsom rättvisa, värdighet, integritet, transparens och möjligheter till ansvarsutkrävande.

Grundläggande principer

Gambiagrupperna har som grundläggande princip att aldrig acceptera korruption, samt att alltid agera och informera vid misstanke om korruption.

Aldrig acceptera

Alltid agera

Alltid informera

Tillämpningen av denna princip kan i vissa fall, på kort sikt och i det enskilda fallet, leda till problem. Till exempel genom att verksamhet försenas, försvåras eller omöjliggörs. I jämförelse med den skada korruption orsakar – i samhället, för organisationer och individer – är det konsekvenser organisationen är beredd att acceptera.

Forum Syds har två målsättningar i relation till korruption:

Undvika och bekämpa förekomsten av korruption inom den egna verksamheten
Genom verksamheten bidra till att bekämpa korruption i de länder och i de sammanhang där organisationen verkar

För att bekämpa korruption inom utvecklingssamarbetet är följande grundläggande principer viktiga:

Transparens – Genom insyn i verksamheten stärks kontrollen och förtroende skapas gentemot såväl anställda, givare och samarbetspartners som till de människor som verksamheten är till för.
Ansvarsutkrävande – För att kunna bekämpa korruption är det nödvändigt att ansvariga personer och organisationer kan ställas till svars för sina handlingar av de personer/grupper som gett dem förtroendet att leda verksamheten.
Deltagande – Att målgruppen för utvecklingssamarbetet och andra relevanta grupper har ett verkligt ägandeskap och inflytande över alla relevanta processer i utvecklingssamarbetet är en förutsättning för att det i praktiken ska vara möjligt att bekämpa korruption.

Transparens, möjligheter till ansvarsutkrävande och deltagande är inte bara grundläggande principer som bör genomsyra utvecklingssamarbetet och dess utformning. De utgör även i sig själva viktiga målsättningar för utvecklingssamarbetet.

Tillämpning

Gambiagruppernas policy för att motverka korruption är tillämplig i all verksamhet som Gambiagrupperna bedriver, och ska tillämpas av samtliga anställda och medlemmar inom organisationen.

Gambiagruppernas Samordningsgrupp, SOG, ska se till att medarbetare och medlemmar har tillräcklig kunskap om Gambiagruppernas antikorruptionspolicy samt säkerställa att den tillämpas i verksamheten.
Gambiagrupperna ska se till att lokala samarbetspartners i Sverige och Gambia har kännedom om Gambiagruppernas antikorruptionspolicy.
Gambiagrupperna ska säkerställa att dokumenterade rutiner, handledningar och blanketter som bidrar till att motverka korruption i verksamheten är kända och tillämpas inom organisationen.
Policyn ska tillämpas då verksamhet och insatser bereds och följs upp. Risken förkorruption ska analyseras och identifierade risker ska hanteras.
Policyn ska alltid tillämpas vid upphandling och i avtal med samarbetspartners ochleverantörer.
Gambiagrupperna ska alltid agera om misstanke om korruption uppstår samt se till att det finns tydliga rutiner och system för att hantera misstänkta fall av korruption.
Gambiagruppernas personal och medlemmar ska vara vaksam på och alltid uppmärksamma samt rapportera misstänkt korruption i verksamheten till chef eller Gambiagruppernas styrelse.

Gambiagruppernas arbete med att förebygga och hantera korruption sker på flera olika plan och delar inom verksamheten. Det åligger samarbetspartners och andra som samverkar med Gambiagrupperna att tillämpa detta regelverk gällande korruption i det utvecklingssamarbete för vilket de erhåller bidrag från Gambiagrupperna.  Gambiagruppernas partners ska:

informera ansvarig handläggare på Gambiagrupperna om varje misstanke om korruption inom det egna utvecklingssamarbetet.
informera sina samarbetsparter om Gambiagruppernas regelverk kring korruption.
agera vid misstanke om korruption.

Uppförandekod mot korruption

Gambiagrupperna fördömer alla former av korruption vilket ska återspeglas i såväl anställda som förtroendevaldas agerande.

Förtroendevalda och anställda ska inte delta i beslutsfattande där hans/hennes opartiskhet kan ifrågasättas.
Det är förbjudet att för sig själv eller annan ta emot eller låta sig utlovas, begära eller lämna, utlova eller erbjuda muta eller annan otillbörlig belöning, ersättning, kompensation, otillbörlig vinning eller förmån av något slag som kan utgöra illegalt eller otillbörligt beteende.
Förtroendevalda och anställda ska inte ta emot gåvor från kollegor, partner-organisationer eller andra, såvida kostnaden inte är ringa och är ett uttryck för uppskattning på rimlig nivå.
I egenskap av representant för organisationen ska personer inte delta i aktiviteter som leder till personlig vinning.
Förtroendevalda och anställda ska inte förbinda organisationen, varken finansiellt eller på annat sätt, såvida detta inte ligger inom ramen för dennes besluts-befogenheter.
Anställda ska med omsorg hantera medel och material som anförtrotts hen och vara beredd på att under hela sitt uppdrag kunna redogöra för såväl finansiella medel som eventuellt materiel.

Denna policy kompletteras av riktlinjer och checklistor av mer praktisk karaktär.

Implementering och uppföljning

Årsmötet/Samrådsmötet beslutar om Gambiagruppernas policy för att motverka korruption.

Styrelsen/Samordningsgruppen ansvarar för årlig uppföljning av policyn.

Åtgärdsplan och uppföljning av denna policy ska dokumenteras skriftligt och ingå som del i organisationens ordinarie arbete med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.