Om oss-slider

Om oss

Gambiagrupperna är en svensk, partipolitiskt och religiöst obunden, organisation som arbetar för rättvis och hållbar utveckling i Gambia sedan drygt 30 år. Gambia är ett av världens fattigaste länder som saknar naturresurser och analfabetismen är utbredd, landsbygden är särskilt utsatt. Genom utbildningsinsatser och genom att stärka det civila samhället arbetar organisationen för att minska fattigdomen och skapa förutsättningar för hjälp till självhjälp.

I Sverige består Gambiagrupperna av 16 engagerade medlemsgrupper som samlar in pengar till verksamheten (egeninsats). Verksamheten leds av Samordningsgruppen (SOG) som utses av det årliga Samrådsmötet.

I Gambia samarbetar Gambiagrupperna från och med januari 2013 med organisationen Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG). Organisationerna var tidigare en organisation och efter flera års kapacitetsutveckling kunde FIOHTG bli en egen lokal organisation (LEO) i Gambia. Hjälpinsatserna utförs i de utvalda byarna av de tre enheterna Byutveckling, Skolutveckling och Byggenheten.

 Om oss

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen och de 17 utvecklingsmålen ligger till grund för Gambiagruppernas policy och verksamhet. Utvecklingsmålen syftar bland annat till att utplåna fattigdom och svält, uppnå bättre hälsa och levnadsförhållanden, att uppnå ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och att alla barn skall ha tillgång till full grundskoleutbildning. Som en röd tråd i Gambiagruppernas verksamhet löper arbetet med miljöförbättringar för att nå en hållbar utveckling.

Hela Gambiagruppernas policy finns att läsa i underrubriken Dokument under huvudrubriken Om oss. Under samma huvudrubrik kan man hitta följande delar ur policyn:

Uppförandekod
Antikorruptionspolicy
Under huvudrubriken Stöd oss, kan man hitta följande del av policyn:
Riktlinjer för insamlingsarbete

Målsättning och målgrupp

Gambiagrupperna verkar för en rättvis och hållbar byutveckling i Gambia, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsvillkor.

Gambiagruppernas huvuduppgift är att stärka det civila samhället i Gambia, så att lokalbefolkningen ges möjlighet att påverka sin egen situation, med andra ord hållbar landsbygdsutveckling genom kapacitetsuppbyggnad och kapacitetsutveckling. Vår målgrupp är alltså lokalbefolkningen i Gambia.

Värdegrund

Vi tror att när människor förmår att organisera sig i starka, självständiga och demokratiska former, är detta ett steg framåt både för rättvisa, hållbar tillväxt och demokrati och därmed en utveckling av det civila samhället i Gambia. Gambiagrupperna ser utbildning, dvs kapacitetsuppbyggnad och kapacitetsutveckling, som en

 • nyckel till utrotning av fattigdom
 • förutsättning för att ta till sig och förstå innebörden av de mänskliga rättigheterna
 • förutsättning för att förändra attityder gällande gender och hållbarhet
 • förutsättning för att förstå och ta tills sig de demokratiska värdena.
 • förutsättning för att bekämpa klimatförändring och dess miljöpåverkan
 • förutsättning för att förstå och finna vägar för att påverka sina egna levnadsvillkor

Strategier

Gambiagrupperna arbetar i linje med Globala utvecklingsmålen i FN för:

Rättvisa

Män, kvinnors, pojkar och flickors rättigheter ska väga lika tungt i vår egen organisation och hos våra samarbetspartners.

Stärkt egenmakt

Vi stödjer människor så att de kan gå samman och på så sätt förbättra sina egna villkor. När människor samlas i grupper med gemensamma intressen kan de förmå att på egen hand ta tag i sin situation för en hållbar utveckling.

Samarbete

Vårt mål är att samarbeta med lokala organisationer som grundats av lokalbefolkningen. Genom kapacitetsutveckling och respekt för deras prioriteringar, bidrar vi till att de utvecklas till starka, väl respekterade och fungerande organisationer.

Långsiktighet

Vi arbetar långsiktigt! Vi har förståelse för att det tar tid att nå en hållbar utveckling och varaktiga resultat. Gambiagrupperna kan Gambia och sin verksamhet men strävar efter att ständigt utveckla och förbättra sitt arbetssätt genom kontinuerligt lärande.

Effektivitet

Våra bidragsgivare ska vara trygga i att pengarna kommer fram och gör skillnad. Därför arbetar vi effektivt med administration. Återrapportering sker regelbundet via intern Facebookgrupp för medlemmar, månadsbrev, medlemstidningen Vida Vyer och Årsrapport. Ordförande, styrelsemedlemmar och kanslist står till förfogande när medlemmar önskar snabba svar.

Strategiska mål

Kortsiktiga
 • Ökad omsättningen
 • Vida Vyer spridd till alla medlemmar
 • Förstudie om demokrati i Gambia
 • Förbättrad informationen till allmänheten
 • Fler samarbetspartners
 • Stärka samarbetspartners i Gambia
 • Ny grupp med svensk/gambiska ungdomar etablerad
 • Utvärdering av arbetet med den organisationsgenomlysning som gjordes av GG 2015. Hur långt har vi kommit? Vad har vi kvar?
 • Årlig revidering av GG:s handbok för Samordningsgruppen
 • All personal i Sverige och Gambia ska känna till utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030
Långsiktiga
 • Finna fler/andra samarbetspartners inför 2021 – 2026?
 • Organisationsgenomlysning av befintliga partners
 • Ny strategisk plan för GG 2021 – 2026
 • Revidering av Policy Manual för GG
 • Fortsatt ökning av omsättningen
 • Stärka demokratiutbildningen i Gambia
 • Verka för utrotning av kvinnlig könsstympning
 • Stärka arbetet med kvinnors hälsa
 • All personal i samarbetsorganisationerna har kunskap om Sveriges syn på utvecklingsarbete
 • All personal i Sverige och Gambia ska arbeta med utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030 med särskilt fokus på miljö, utbildning och utrotning av fattigdom