Gambiagruppernas SamOrdningsGrupp (SOG)

Samordningsgruppen är Gambiagruppernas styrelse och väljs på Samrådsmötet, som är Gambiagruppernas högsta beslutande organ. SOG består av sju ordinarie ledamöter och minst tre ersättare. SOG sammanträder sex gånger per år och kan kallas in vid fler tillfällen om behov finnes. Vid akuta ärenden kan arbetsutskottet (AU) fatta beslut till dess att SOG kan mötas.

Ordförande – Sven-Åke Nordqvist

Från statliga myndigheter och departement, via näringslivsorganisationer till exekutiva befattningar i svenska och internationella livsmedelsföretag. Med tiden allt större  fokus på miljöfrågor hos livsmedelsproducenter globalt och socialt ansvar hos frukt-, grönsaks- och blomleverantörer inte minst i Afrika. Sven-Åkes medarbetare från Gambia har väckt hans intresse för just detta land. Efter återkomsten till  Sverige 2009 efter många år i Nederländerna har Sven-Åke ägnat sig åt interim- och styrelseuppdrag med hållbar livsmedelsproduktion-/distribution som huvudinriktning. Sedan 2019 är Sven-Åke ersättare i SOG och sedan 2020 ordinarie ledamot i SOG. Sven-Åke är ansvarig utgivare för hemsidan.

Vice ordförande – Lars-Göran Wärn

Lars-Göran är tandläkare och har arbetat som tandläkare i Sverige och haft tandläkarpraktik i Gambia. Han har varit Gambia många gånger och är medlem i Gambiagruppen Afrikaada Teeth Savers. Medlem i SOG sedan 2015 och är vice-ordförande sedan 2019.

Kanslist Kristina Lundahl

Kristina är utbildad Lågstadielärare, SFI-lärare och dyslexi-utredare. Hon har i Sverige arbetat som lågstadielärare, SFI-lärare och dyslexiutredare. I Gambia var hon programkoordinator för lärarfortbildning och Gambiagruppernas platschef fram till 2015. Hon har varit aktiv i Rädda Barnen på regionnivå och är medlem i Karlskoga lokalgrupp och medlem i SOG sedan 2015.

Sekreterare – Sven-Åke Nordqvist

Sven-Olof har varit medlem i Gambiagrupperna i många år och har tidigare varit kassör i styrelsen. Sedan 2019 är Sven-Olof ersättare i SOG och sedan 2021 sekreterare.

Vice sekreterare – Ingrid Österberg

Ingrid är säkerhetsadministratör på ett internationellt järnvägsföretag och har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har mycket goda erfarenheter inom kvalitets- och revisionsarbete. Hon valdes in i SOG 2017. Ingrid är även webmaster för hemsidan.

Kassör – Lennart Andersson

Lennart är högskoleekonom och har arbetat som, lärare, ekonom, controller och konsult sedan 1970 i olika företag och organisationer. Lennart har bland annat varit verksam i Förbundet Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan, My Right (SHIA), We Effect, Forum Syd och AWEPA (Amsterdam).

Ledamot – Amat Jeng 

Amat Jeng är född och uppvuxen i Gambia; flyttade till Sverige vid slutet av 2012; tog kandidat i statsvetenskap på Högskolan Dalarna, är postgrad i statsvetenskap vid Uppsala Universitetet, med fokus på utrikespolitik, demokratisk utveckling, och politisk deltagande. Gick med i Gambiagrupperna april 2019 och blev sedan invald i SOG.

Ledamot – Sven-Olof Dahlin

Sven-Olof har varit medlem i Gambiagrupperna i många år och har tidigare varit kassör i styrelsen. Sedan 2019 är Sven-Olof ersättare i SOG.

Ersättare – Anthonia Zachari

Anthonia har en masterexamen inom Internationella Relationer och kandidatexamen i Mänskliga Rättigheter. Hon arbetar som projektledare på A Non Smoking Generation och har varit aktiv inom Svenska FN-förbundet. Våren 2016 praktiserade hon på Gambiagruppernas partnerorganisations kontor i Gambia och 2017 valdes hon in i SOG. Anthonia har tidigare varit webbredaktör för hemsidan men i dagläget arbetar Anthonia med praktikantverksamheten.

Ersättare – Catarina Antikainen

Catarina är utbildad geovetare och engagerad i frågor som rör miljö- och mänskliga rättigheter genom bland andra FIAN Sverige och tidigare Fältbiologerna. Våren 2017 praktiserade hon på Gambiagruppernas partnerorganisations kontor i Gambia och valdes sedan in i SOG under 2018. Hon är samordnare för miljögruppen och kontaktperson för Helsingegruppen.

Ersättare – Amalia Wärn

Amalia arbetar som legitimerad biomedicinsk analytiker och har en pågående master i hälsoekonomi, policy och management. Hon är medlem i lokalgruppen Stockholm, blev invald i SOG år 2018.

Ersättare – Anette Rydell

Anette tog examen 1971 som Arbetsterapeut. Har arbetat inom olika områden i sitt yrkesverksamma liv. Har för övrigt arbetat ideellt sedan 1996 under ca 10 framåt. Har engagerat sig i diverse organisationer med olika uppdrag. Värnar om gamla hantverk med starkt intresse. Sedan 2019 är Anette ersättare i SOG.