Uppförandekod

För förtroendevalda, anställda, praktikanter och konsulter i Gambiagrupperna, avseende både Sverige och Gambia

Utarbetad av Nätverket för Etiska Regler och Uppförandekoder, 15 januari 2004

Inledning

Svensk personal med internationella uppdrag har gott rykte inom världssamfundet och är kända för att utföra ett gott arbete av hög kvalitet. Det är viktigt att Du genom Ditt sätt att uppträda både i tjänst och under fritid bidrar till att bibehålla detta goda rykte, inför såväl övrig internationell personal som inför lokalt anställda och befolkningen i landet. Som svensk i internationellt uppdrag representerar Du inte bara Din egen organisation utan betraktas av omgivningen även som representant för Sverige och för världssamfundet.

Det internationella uppdrag Du är en del av syftar också till att återställa ett ofta skadat förtroende för lag och rätt. Det är därför självklart att Ditt agerande och Din attityd tydligt visar att Du på intet sätt drar fördel av Din ställning utan uppträder korrekt mot alla, oavsett kön, ålder eller etniskt ursprung.

Du befinner Dig i tjänstgöringsområdet som gäst i ett annat land och ska därför respektera landet, kulturen, miljön och människorna.

Allmänna förhållningsregler

Oavsett Din personliga uppfattning ska Du sträva efter att inta ett neutralt förhållningssätt och inte visa om Du tar ställning för eller emot i en konflikt. Inte heller ska Du visa om Du favoriserar någon grupp, person eller part i en sådan konflikt. Du bör även undvika sådan politisk, religiös, ekonomisk och annan verksamhet som inte är förenlig med utlandsuppdragets neutrala karaktär och fredsbevarande eller humanitära uppgift. Under Din utlandstjänstgöring ska Du följa internationella konventioner och, i förekommande fall, regelverket hos ansvarig internationell huvudman för uppdraget.  Svensk lag bör vara vägledande även när Du befinner Dig utomlands. Du ska även vara medveten om lokala lagar och förordningar och följa dessa såtillvida de inte står i strid med internationella konventioner.

Ett olämpligt uppträdande under Din utlandstjänstgöring kan innebära att Du kränker andra människor och deras rättigheter. Du riskerar även att skada såväl Din egen som Din organisations trovärdighet gentemot befolkning, lokala myndigheter, annan internationell personal och/eller organisationer. Slutligen är säkerheten för både Dig och Din omgivning högt prioriterad i alla former av utlandsuppdrag och genom ett olämpligt uppträdande riskerar Du att sätta säkerheten ur spel för andra såväl som för Dig själv.

Som ett stöd för ett korrekt uppträdande under utlandstjänstgöringen är det viktigt att Du följer grundregeln att alltid ”tänka efter före” och reflekterar över hur Din attityd och ditt agerande kan uppfattas samt konsekvenserna av detta. Dessutom, på internationellt uppdrag är Du ”alltid synlig”, oavsett om Du är i tjänst eller är ledig. Du ska vara väl införstådd med, respektera och följa dessa riktlinjer under Din utlandstjänstgöring. Om Du ändå låter bli att följa dem, har den organisation med vilken Du tecknat kontraktet möjlighet att vidta avtals- eller arbetsrättsliga åtgärder. Om Din underlåtenhet att följa reglerna innebär brott mot svenska lagar kan Du även komma att lagföras för brottet.

Riktlinjer

Otillbörligt utnyttjande av maktställning

Under Din utlandstjänstgöring kommer Du att komma i kontakt med många människor som är eller upplever sig vara i beroendeställning till Dig.

Oavsett om personen ifråga verkligen är i beroendeställning till Dig eller endast upplever sig vara det, får Du aldrig utnyttja Din maktposition som internationell personal på ett otillbörligt sätt. Du får inte heller utnyttja din maktposition till att ge andra fördelar som de normalt inte skulle haft. Ditt uppträdande och Ditt umgänge med andra ska vara sådant att det aldrig kan uppfattas som att Du kräver eller förväntar Dig olika tjänster eller förmåner som till exempel sexuella tjänster, ”subventionerad” hyra etcetera.

Sexuella relationer med personer som är eller kan uppfattas vara i beroendeställning till Dig är olämpligt och bör undvikas, då Du genom en sådan relation riskerar att försätta motparten i en situation med negativa konsekvenser, såväl under pågående relation som i framtiden.

Diskriminering

Du ska inte diskriminera någon enskild person eller grupp, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder, varken bland övrig internationell personal, lokalanställda eller bland befolkningen i regionen.

Du ska inte heller diskriminera någon utifrån dennes samhällsställning eller nationella tillhörighet.

Korruption

Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor, varken i form av pengar eller andra förmåner vilka syftar till att skaffa Dig fördelar gentemot andra. I många länder är mutor vanligt förekommande, till exempel för att få bagage genom tullen eller för att få en lägenhet.

Organiserad brottslighet

Du ska undvika alla former av kontakt med den organiserade brottsligheten. Detta innebär allt från att handla billiga kapitalvaror på svarta marknaden till indirekt stöd av människohandel. Det innebär att vara medveten om den organiserade brottsligheten och dess förgreningar när du växlar pengar, väljer bostad, väljer restaurang att besöka, samt i en mängd andra vardagssituationer.

Beträffande handel med människor, så kallad trafficking, ska Du vara medveten om att handel med människor inte sker enbart med avsikt om sexuellt utnyttjande utan att det förekommer även avseende hushålls- och trädgårdshjälp med flera områden.

Sexköp

Köp av sexuella tjänster är inte tillåtet under utlandstjänstgöringen. Med köp av sexuella tjänster avses här inte bara ”kontantköp” av sexuella tjänster från prostituerade, bordellbesök etcetera, utan även ”privatbistånd” i form av betalning av räkningar, hyror, skolavgifter och så vidare i utbyte mot sexuella tjänster. Besök på porr-, striptease- och liknande klubbar är inte tillåtet eftersom det kan innebära stöd till brottslighet såsom sexhandel och annan kriminell verksamhet.

Sexuella övergrepp

Alla former av sexuella övergrepp är förbjudet, liksom alla former av sexuella kontakter med barn. Som barn anses, enligt definitionen i FN:s konvention om barnets rättigheter, varje människa under 18 år.

Sexuella trakasserier

Ingen arbetstagare ska utsättas för sexuella trakasserier. ”Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet” (6 § Jämställdhetslagen)

Pornografi

Du ska hålla Din arbetsplats fri från allt pornografiskt material. Du ska inte heller använda den tekniska utrustning, datorer etcetera som Din organisation tillhandahåller för att titta på eller sprida pornografiskt material. All befattning med barnpornografiskt material är totalt förbjudet även utanför arbetsplatsen.

Alkohol

Du ska inta ett restriktivt förhållningssätt till alkohol och alkoholkonsumtion. I tjänst är alkoholkonsumtion endast tillåten i undantagsfall: offentliga middagar och liknande tillställningar. Vid dessa tillfällen är det extra viktigt att konsumtionen sker ytterst sparsamt.  Även under fritiden bör Du vara restriktiv med Din alkoholkonsumtion. I samband med bilkörning är alkoholkonsumtion helt förbjudet.

Narkotikaklassade preparat

Alla former av befattning med och handhavande av narkotikaklassade preparat är förbjudet, såvida det inte sker inom ramen för uppdraget och således ingår i tjänsten, till exempel inom sjukvård och narkotikabekämpning, eller avser receptförskriven medicin för eget bruk.

Samtliga ovanstående punkter är reglerade i svensk lagstiftning

Avslutning

Att befinna sig på ett internationellt uppdrag innebär att befinna sig i ett land eller område som är i behov av stöd från världssamfundet för att kunna bygga upp ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och befolkningen kan leva i trygghet. Oavsett om anledningen till behovet är krig, naturkatastrof eller fattigdom så är inte bara landet och infrastrukturen skadad, utan även befolkningen är påverkad av att under kortare eller längre period ha levat i en otrygg tillvaro. Ofta är förtroendet och respekten för samhällsstruktur, myndigheter, lagar och regelverk skadat. Genom att alltid uppträda korrekt mot de människor Du möter under utlandstjänstgöringen bidrar Du till att återskapa detta förtroende och denna respekt. Detta innefattar även att du tydligt visar avstånd från missförhållanden som maktmissbruk, mutor och korruption, särskilt när Du ser det hos annan internationell personal

Den som bryter mot dessa uppföranderegler riskerar att bli avskedad, eller mista sitt uppdrag för Gambiagrupperna—inklusive medlemskapet.