Utvärdering

Vi har valt att använda ”logic model” för monitoring och utvärdering och grunden är hämtad ifrån Forum Syd. Modellen förklaras närmare till höger på sidan.

Vi mäter både utdata och resultat. Genom att mäta utdata ser vi att målgruppen nås av vårt budskap samt att kunskapsnivå och medvetandegrad ökar. Genom att mäta resultat, kan vi se om våra aktiviteter har medfört förändringar i attityder, trosföreställningar, värderingar och beteenden på individnivå samt relationer och metoder på organisationsnivå och/eller förändringar i strukturer och processer.

Som hjälpmedel i vår övervakning har vi indikatorer. En indikator är en neutral avläsning av läget vid en given tidpunkt i ett projekts implementering och ska innehålla kvalitet, kvantitet och tid. Utgångsvärde mäts innan eller vid projektstart och slutvärde efter projektets genomförande. Verifieringsmetod ska anges för att möjliggöra revision från utomstående.

Utvärdering

Logic Model

Indata handlar om den resurs/de resurser som behövs och används i ett projekt, t ex humankapital, tid, medel, lokaler, kunskap etc.

Aktivitet handlar om vad som görs i projektet för att uppnå målen.

Utdata är direkt kopplade till aktiviteter och kan handla om ökad kunskap och medvetande i målgruppen.

Resultat är de förändringar som kan kopplas till det som gjorts i ett projekt. Flera utdata kan tillsammans leda till ett resultat. Resultaten uppstår inte omedelbart utan är ofta fördröja och ibland kopplade till andra projekt.

Effekt är en långsiktig hållbar förändring, ofta på samhällsnivå, som uppstår efter flera åtgärder av olika aktörer. Ett projekt kan bidra till effekten men utgör sällan hela källan.