Lärorikt medlemsmöte i Mullsjö

Gambiagruppernas medlemsmöte i Mullsjö den 15-16 september fick en rivstart med tre fullspäckade föredragningar, som ett drygt 40-tal mötesdeltagare ivrigt lyssnade till under lördagen.

Mer från Mullsjömötet kommer i nästa nummer av Vida Vyer

Medlemmar som lyssnar på Olof Granström.
Medlemmar som lyssnar på Olof Granström från Gapminder.

 

Madeleine de Geer redogjorde för sitt projekt för att få ungdomarna att stanna i Gambia.
Madeleine de Geer redogjorde för sitt projekt för att få ungdomarna att stanna i Gambia.

Madeleine de Geer, som har en bakgrund i den internationella organisationen Soroptimisterna, inledde med att berätta om det projekt, Gambia Clean and Green, hon tillsammans med Gambiagrupperna vill starta. För att genomföra projektet söker hon pengar från Bill & Melinda Gates Foundation.

Projektet går i korthet ut på att med en kombination av satsningar på förbättrad hygien och ekologiskt hållbart jordbruk och trädgårdsskötsel förbättra levnadsförhållandena så pass mycket att migrationen minskar och fler unga gambier väljer att stanna i sitt land. Projektet ska alltså engagera unga människor och samtidigt lägga stor vikt vid jämställdhet mellan könen. Fas 1 är en förstudie på plats i två byar under 18 månader. Under projektets gång utvärderas arbetet hela tiden och justeras vid behov. Kostnaden för denna första del är beräknad till 100 000 U

 

 

Efter Madeleine de Geers föredrag följde en föreläsning av Olof Granström från Gapminder. Det är en organisation som arbetar vidare i professor Hans Roslings anda. Deras arbete går, enkelt uttryckt, ut på att sprida en faktabaserad bild av vår omvärld.
Gapminders tes är att vi i alltför hög grad skapar vår världsbild med utgångspunkt från tillfälliga händelser, som kanske engagerar oss, men som inte är representativa för vad som verkligen sker i vår omvärld.

Olof Granström från Gapminder berättar om fakta och statistik.
Olof Granström från Gapminder berättar om fakta och statistik.

 

Gapminder menar att det finns en systematisk okunskap om världen. Det är inte bara det att vi inte vet, det finns helt enkelt felaktig kunskap. Och det här är mycket problematiskt eftersom det påverkar investeringar, och hur biståndspengar skickas.
Precis som Hans Rosling gjorde vid sina uppmärksammade och ibland häpnadsväckande framställningar kunde Olof Granström peka på mängder av positiva trender när det gäller utvecklingen i vår omvärld. Medellivslängden har ökat, mycket till följd av minskad barnadödlighet, och levnadsstandarden har förbättrats och en ny medelklass växer fram i det som tidigare var mycket fattiga länder. Tyvärr tillhör Gambia de länder som har halkat efter, liksom flera andra länder i Afrika söder om Sahara. Olof Granström nämnde som en orsak den förra gambiska regimens negativa påverkan på utvecklingen.

 

 

Professor Jan Gunnarsson börjar bli en välkänd medlem i Gambiagrupperna, inte minst på grund av sina stora kunskaper om odlingsmetoder och miljö- och klimatfrågor med fokus på Gambia. Han redogjorde vid Mullsjömötet för det projekt som han och Gambiagrupperna söker pengar för från Postkodstiftelsen. Målet med projektet är, liksom för projektet Gambia Clean and Green, att få ungdomar att återvända till byarna när jordbruket blir mer lönsamt och kan ge ett anständigt liv.

Jan Gunnarsson berättar om agroforesty.
Jan Gunnarsson berättar om agroforesty.

Nyckelordet är agroforestry. Det innebär odling av till exempel grönsaker tillsammans med träd som minskar avrinningen vid skyfall och skapar fuktighet. Och tanken är att använda trädsorter som ökar kvävehalten i jorden.
Som del ett i projektet ska fyra odlingar anläggas i fyra olika byar på norra banken i Gambia. Där finns de fattigaste byarna och där drabbar ökenutbredningen norrifrån som hårdast. Tanken är att unga människor ska utbildas i metoden agroforestry, och det ingår också i projektet att övertyga de äldre att de unga måste få delta i besluten i byarna för att vilja stanna där.

 

 

Sammantaget var det väldigt mycket information att ta till sig för deltagarna i medlemsmötet. Som tur var kunde folkhögskolan i Mullsjö servera en förstklassig middag. Och efter den blev det underhållning av den mycket uppskattade sångaren Oscar Skyrman och pianisten Pär Gunnarsson.

På mötets andra dag, på söndagen, kunde Gambiagruppernas ordförande Kristina Lundahl informera om att det finns ett förslag om att utöka styrelsen till nio ordinarie ledamöter för att arbetsbördan ska bli mindre. Förslaget kommer att föreläggas årsmötet i april 2019 och måste tas en andra gång vid medlemsmötet nästa höst, eftersom det innebär en stadgeändring.

Kristina berättade vidare att Gambiagrupperna tar in ytterligare en samarbetspartner, förutom FIOHTG, nämligen Sofa Cinema som med sin flyttbara filmvisningsutrustning kan hjälpa oss att nå ut till människor i byarna vi besöker.

I fem år har Future In Our Hands The Gambia, FIOHTG disponerat kontoret i vår fastighet i Gambia utan kostnad. Från 2018 betalar de 20 000 dalasis per månad. Detta för att byggavdelningen får in egna pengar för det man bygger. FIOHTG får också pengar från andra donatorer än Gambiagrupperna.

Ving, som är det enda charterbolag som flyger från Sverige till Gambia, ändrar sitt reseschema och flyger på fredagar i stället för som tidigare tisdagar. Planen blir också större med 400 passagerare. Det innebär att Vings informationsträff blir på lördagar, vilket i sin tur medför att de som är nere i Gambia måste jobba på lördagar, för att kunna nå turister med information om Gambiagrupperna.

I programmet ”Utbildning för alla genom byutveckling” har 17 byar ingått, två har redan fasats ut, fyra andra har fasats ut under 2017. Nya ska fasas in. Då vill man få in byar på norra banken därför att norra banken är den fattigaste delen av Gambia. Där är man mest drabbade av torka och ökenutbredning och där har knappast några biståndsorganisationer arbetat. Valet av by är viktigt, där får till exempel inte finnas en massa konflikter, familjekonflikter, klanfejder som omöjliggör arbete. Därför är förberedelsearbetet inför val av byar omfattande.

Efter Kristina Lundahls information arbetade de fyra arbetsgrupper, som just nu finns inom organisationen med sina särskilda områden. Det är Strategigruppen, Kommunikationsgruppen, Ekonomigruppen och Miljögruppen. Dagens och mötets sista punkt blev deras redovisning av vad de kommit fram till.

Stort tack till alla som kom! 

Leave Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 1 =